Allmänna villkor
Voltify AB

Uppdaterad: 2020-10-14

Giltighet och parter
1.1 Dessa allmänna villkor ska gälla för avtal mellan Voltify AB med
organisationsnummer 5592010–5232 (”Voltify”) och berörd kund
(”Kunden”) med avseende av köp och installation av komplett
solcellsanläggning (”Solcellsanläggningen”) som avtalats efter den 1
oktober 2020.
1.2 I dessa allmänna villkor avses med Solcellsanläggning bestående av
solcellsmoduler, växelriktare i förekommande fall med optimerare
samt monteringsmaterial, inklusive övriga tillbehör och installation.
1.3 Dessa avtalsvillkor omfattar övriga handlingar som utgör del av
parternas överenskommelse, exempelvis skriftlig offert, produkt- och
installationsbeskrivning samt beställning.

2. Integritet
2.1 Voltify behandlar personuppgifter i enlighet med de krav som
föreskrivs i tillämpliga lagar och förordningar och i enlighet med

åtgärder som implementerats av myndigheter. Se vår integritet-
spolicy för mer information om hur Voltify behandlar personuppgifter:

https://voltify.se/integritet.

3. Priser
3.1 Så här beräknas priserna:
3.1.1 Det pris som offereras av Voltify är det slutgiltiga priset för
Solcellsanläggningen förutsatt att utgångspunkten för prissättning
överensstämmer med dessa allmänna villkor och är gällande och att
alla antaganden samt uppgifter om Kundens fastighet eller byggnader
är korrekta.
3.1.2 Om installationen och kostnaden inte överensstämmer med
utgångspunkten för prissättning kommer Voltify att meddela Kunde
för godkännande.

3.2 Vad ingår i priset?
3.2.1 Priser och avgifter står angivna i köpavtalet mellan Voltify och Kunden.
Priserna och avgifterna inkluderar alltid installation av en komplett
Solcellsanläggning i enlighet med villkoren i offert inklusive allt
material, arbete, elektrikers arbete, tillstånd och driftsättning såvida
inte annat särskilt anges i köpeavtalet eller i dessa allmänna villkor.
3.2.2 I priset ingår inte avgifter eller kostnader som avser lokala krav från
elnätsföretag, ändringar av elmätare, eller ansökningar om
konstruktions- eller byggtillstånd om detta krävs av lokala eller
nationella myndigheter.
3.2.3 Inga besök på plats görs innan installationsdatum såvida inte Voltify
eller Voltifys underleverantörer som ansvarar för projekteringen och
detaljplaneringen inför installationen anser detta vara nödvändigt.
3.2.4 Kampanjer och rabatter kan inte kombineras eller utnyttjas efter det
datum då köpeavtalet undertecknats.

4. Avtalets ingående
4.1 Avtalet ingås genom att Kunden, skriftligen, via elektronisk signatur,
genom e-post eller SMS accepterar Voltifys offert. Avtalet är gällande
från den dag accept sker.
4.2 Kunden ansvarar för alla uppgifter, antaganden, uppskattningar och
övriga faktorer som ligger till grund för Kundens beslut att ingåavtal,
vare sig dessa meddelats Voltify eller inte.
4.3 Kunden accepterar att Voltify överlåter åt en tredje part, nedan kallad
Installatören, att utföra installationen.
4.4 Voltify äger rätt att göra en kreditprövning av Kunden. Lämnad offert
gäller på villkor att kreditprövningen blir godkänd. Voltify kan kräva
att Kunden betalar för hela eller del av installationen i förskott eller
lämnar av Voltify godkänd säkerhet tills full betalning kommit till
Voltifys bankkonto.
4.5 Voltifys erbjudanden gäller så länge lagret räcker och i den
utsträckning leveransproblem inte uppstår. Voltify äger rätt att byta
ut produkter inför leverans till motsvarande produkter kunden beställt
för det fall beställda produkter tillfälligt är slut på lager.

5. Utgångspunkt för prissättningen
5.1 Priserna baseras på att:
5.1.1 Byggnad där Solcellsanläggningen installeras ska vara förberedd och
tillgänglig för installation senast två dagar planerat installationsdatum
efter säljavtalets undertecknande. Faktiskt installationsdatum kan
ligga senare i tid på grund av nedan angivna orsaker.
5.1.2 Kablaget från taket till växelriktaren och/eller säkringsskåpet ska
förläggas enligt den mest praktiska och kostnadseffektiva vägen, med
en maximal kabellängd på 50 meter. Kablaget monteras på fasad.
5.1.3 Växelriktaren installeras och ansluts till elnätet i samma byggnad som
Solcellsanläggningen, i samma eller i direkt anslutande rum som
elcentralen med en maximal kabellängd på 10 meter mellan
Växelriktare och elcentral.
5.1.4 Kablaget monteras utanpåliggande. Eventuellt befintlig dold
förläggning, exempelvis kabelrör, kan komma att användas endast om
detta är praktiskt och om installatören anser det vara säkert och passar
för den utrustning som används i samband med Solcellsanlägningen.
5.1.5 Det allmänna elnätet och byggnadens elnät uppfyller gällande krav
och har tillräcklig kapacitet.
5.1.6 Byggnadens elnät och elcentral uppfyller erforderlig kvalitet för

anslutning av Solcellsanläggningen utan att det krävs några för-
bättringar eller justeringar.

5.1.7 Elcentralen har tillräckligt med utrymme för anslutning av Solcells-
anläggningens växelriktare.

5.1.8 Huvudsäkringen, de elektriska kretsarna och underkretsarna är
tillräckligt dimensionerade.
5.1.9 Installationen utförs i samma byggnad som huvudelcentralen. Om
installationen utförs i en annan byggnad kan kostnader tillkomma.
5.1.10 Takbeläggningen är lämplig och i bra skick med en stabil
underkonstruktion som är lämpad för installation och infästning av
solcellspanelerna. Skulle taket eller fastigheten vara i sådant skick att

det inte går att på ett säkert sätt installera Solcellsanläggningen utan
större reparationer eller byggarbeten har Voltify rätt att avbryta
projektet utan skyldighet att betala ersättning samt att debitera
Kunden för sina kostnader.
5.1.11 Taket är inte belagt med skiffer eller gräs. Tak av skiffer eller gräs
offereras och prissätts särskilt.
5.2 Stödpaket
5.2.1 Voltify ansvarar för ansökan, men ej godkännande, av nationella eller
lokala stödpaket eller subventioner för Kundens räkning. Priserna kan
uttryckas inklusive eller exklusive subventioner. Kunden bär alltid
ansvaret för att bruttopriset blir betalat efter leverans av
Solcellsanläggningen.
5.3 Information från Kunden
5.3.1 Priset för Solcellsanläggningen baseras på den information som
Kunden ger till Voltify. I samband med att Kunden undertecknar
Voltifys offert bekräftar Kunden att den information som lämnats är
korrekt, inklusive men inte begränsat till information om takets,
takmaterialets, elnätets och elcentralens skick. Om den lämnade
informationen skulle visa sig vara felaktig eller missvisande har Voltify
rätt att justera priser och avgifter på motsvarande sätt eller att avbryta
projektet utan att Voltify ska vara ersättningsskyldig gentemot
Kunden.
5.3.2 Kunden ska lämna Voltify och dess samarbetspartners all relevant
information som krävs för installationen av Solcellsanläggningen.
Kostnaden blir högre om Kunden lämnar felaktig information vilket i
sådant fall kommer att faktureras Kunden. Med felaktig information
menas bland annat felaktig eller missvisande information om Kundens
fastighet och dess tekniska skick.
5.3.3 Om Kunden lämnar felaktig information ska installationen av
Solcellsanläggningen prissättas på nytt och kompletteras samt att den
nya prissättningen godkänns av Kunden.
5.4 Tillstånd och godkännanden
5.4.1 Kunden ansvarar för införskaffandet av nödvändiga tillstånd och
godkännanden från berörda myndigheter innan installationen av

Solcellsanläggningen. Sådana godkännanden kan omfatta bygg-
tillstånd från staden eller kommunen, elförsörjning och anslutnings-
avtal med lokalt elnätsföretag och försäljning av överskottsel samt

inköpsavtal med Kundens elleverantör.
5.4.2 Voltify har ingen skyldighet att hjälpa till med eller själv ombesörja
anskaffandet av sådana tillstånd för Kundens räkning. Voltify
förbehåller sig dock rätten att lämna information till Kunden när
Voltify finner detta lämpligt för att hjälpa till med tillståndsprocessen.

6. Val av installatör
6.1 Voltify använder sig av underleverantör för planering av arbetet,
tekniska lösningar, installation och leverans av Solcellsanläggningen.
6.2 Voltify väljer vilka underleverantörer de vill samarbeta med under
varje enskilt projekt med hänsyn till kostnader, leveranstid och andra
faktorer enligt Voltifys val. Kunden accepterar att det är Voltify som
självständigt väljer underleverantörer.

7. Projektering
7.1 Det är Voltify och vald underleverantör som planerar arbetet, tar fram
de tekniska lösningarna för installationen och väljer utrustning och
komponenter samt elektriska och mekaniska lösningar. De
projekttekniska lösningar som väljs baserar sig på information som
lämnas av Kunden, såsom fastighetens adress, nedladdade bilder och
uppgifter om vilket material taket är byggt i.
7.2 Voltifys installatör bestämmer hur solcellspanelerna bäst bör placeras
med hänsyn till synpunkter från Voltify. Kunden kan göra ändringar av
önskad placering av panelerna om detta är nödvändigt för utförandet
av installationen i enlighet med säkerhetskrav eller krav eller
begränsningar från lokalt elnätsföretag.
7.3 Installatören kan föreslå ändringar av installationen för att bästa
möjliga prestanda ska uppnås. Sådana ändringar kan handla om
placeringen av panelerna, ändringar av antalet paneler eller att öka
antalet optimerare hos en eller flera solcellspaneler.
7.4 Installatören ska alltid planera solcellspanelernas layout och hur de ska

installeras inom ramen för vissa säkerhetsföreskrifter. Säkerhets-
föreskrifterna ska bland annat att säkerställa att normerna för

vindbelastning och snöbelastning uppfylls, att snöhinder kan monteras
där så krävs och att vatten kan avledas på ett effektivt sätt.
7.5 Det är Kunden som ansvarar för installation av snörasskydd. Vid
beställning senast 14 dagar innan installationen kan, med hänsyn till
tillgång, snörasskydd monteras till en tilläggskostnad. Snörasskydd
ingår inte i det offererade priset.
7.6 Kund som kräver att anläggningen byggs på ett sätt som går utöver de
säkerhetsparametrar som fastställts av installatörerna ska bekräfta
detta skriftligen och Kunden ska vara införstådd med att detta kan
innebära att inga garantier längre gäller.
7.7 Ändringar av material och utrustning för installationen kan bli
nödvändig av leveransmässiga skäl, på grund av bristande tillgång eller
därför att den ursprungligen föreslagna utrustningen inte passar.
Voltify kommer att meddela Kunden om de solcellspaneler eller
växelriktare som ursprungligen var avsedda att användas till
installationen måste ändras.

8. Installation
8.1 Voltify kommer att meddela Kunden om beräknat installationsdatum
och varaktighet i samband med kontraktets undertecknande.
8.2 Det faktiska installationsdatumet kommer att bestämmas av
installatören i samband med projektplaneringen och meddelas sedan
till Kunden. Installationsdatumet kan bli ändrat bland annat på grund

av dröjsmål med erforderliga godkännanden och begränsad kapacitet
i leveranskedjan.
8.3 Installationen av solcellspanelerna och växelriktarna tar normalt två
till fem arbetsdagar beroende på hur omfattande projektet är. Vissa
installationer kan ta ännu längre tid. Hela processen inklusive
godkännanden från myndigheter, elleverantörer med mera samt
elarbeten tar normalt fyra till åtta veckor. Installationstiden varierar
med årstiden, vädret, anläggningens storlek och andra lokala
förhållanden. Voltify lämnar inga garantier med avseende på
installationstiden. Installationen kan komma att utföras i flera steg.

9. Uppgraderingar och tilläggsbeställningar
9.1 Uppgraderingar eller tilläggsbeställningar som önskas av Kunden ska
beställas i god tid innan installationen. Voltify förbehåller sig rätten att
säga nej till sådana uppgraderingar eller tilläggsbeställningar om
installationen redan är planerad eller om eventuella begränsningar i
Voltifys leveranskedja inte medger sådana uppgraderingar.
9.2 Uppgraderingar eller tilläggsbeställningar som görs senare än vad
Voltify enkelt kan hantera kan medföra extra kostnader och avgifter.
Kunden ska godkänna sådana tillkommande kostnader eller avbeställa
uppgraderingen eller tilläggsbeställningen. Sådan avbeställning
påverkar inte Kundens ansvar med avseende på det ursprungligen
planerade köpet.

10. Tillträde till Kundens fastighet
10.1 Kunden ska se till att Voltify och underleverantörer har fullt tillträde

till Kundens fastighet i samband med installationen av Solcells-
anläggningen.

10.2 Voltify och deras installatörer ska ha obegränsad tillgång till vatten, el

och sanitära anläggningar i samband med installationen av Solcells-
anläggningen.

10.3 Kunden ska se till att det inte finns lösa föremål etc. som hindrar
arbetet och skotta bort snö och vidta alla åtgärder som är nödvändiga
för att ge fullt tillträde till fastigheten i samband med installationen.
10.4 Det får inte finnas några hinder som begränsar eller försvårar
tillgängligheten till taket, såsom pergola, växthus eller liknande.
10.5 Vid begränsad tillgänglighet till Kundens fastighet, el eller vatten kan
Kunden komma att debiteras en extrakostnad.
10.6 Kunden ska se till att inga besökare, familjemedlemmar eller husdjur
stör installatörerna eller har tillträde till de områden där installation
pågår. Kunden ansvarar för att avspärra installationsområdet om
Voltifys underleverantörer gör sådan bedömning.
10.7 Inga delar av arbetet eller installationen får utföras av Kunden eller
entreprenörer som Kunden anlitat separat och på dennes eget initiativ

utan skriftlig förhandsgodkännande av Voltify eller deras installations-
partners.

10.8 Voltify lämnar ingen ersättning eller rabatter till Kunden för arbeten
som denne utför eller lägger ut på eget initiativ. I sådant fall upphör
alla garantier i anslutning till Solcellsanläggningen.

11. Justeringar och utformande
11.1 Justeringar av storlek (t.ex. antal paneler) och utformning (t.ex.
paneltyp, optimerare, växelriktare) kan behöva göras om det finns
särskilda förhållanden på taket som kräver att den yta som täcks av
solcellspanelerna måste minskas.
11.2 Det kan bli nödvändigt att göra ändringar av materialtyp och
utrustning inför installationen för att möjliggöra ändringar på plats av
installationen. Kunden godkänner sådana ändringar och bekräftar att
de inte kommer att betraktas som defekta eller felaktiga leveranser.
11.3 Voltify undersöker om det finns något behov av ändringar innan
installationen men ibland kan det krävas mindre ändringar under
arbetets gång. Priset kommer då att reduceras eller ökas i
motsvarande mån. Kunden kommer att underrättas om sådana
ändringar och ska ge sitt godkännande.

12. Efter installationen
12.1 Leverans och driftsättning
12.1.1 Med leverans av Solcellsanläggningen menas att all utrustning blir
korrekt monterad och att anläggningens funktioner installeras och
testas.
12.1.2 Kunden ansvarar för att elnätet på egendomen äri drift i samband med
leveransen.
12.1.3 Kunden ska snarast och utan onödigt dröjsmål informera Voltify om
denne inte godkänner utfört installationsarbete.
12.1.4 Driftsättningen, inklusive elproduktionen, påbörjas så snart

godkännande erhållits av lokala myndigheter, t.ex. lokalt el-
nätsföretag. I vissa fall kommer driftsättning inte att kunna ske

samtidigt som leverans pågår på grund av krav från lokala myndigheter
eller elnätsföretag.
12.1.5 En del elnätsföretag kräver att kundernas elmätare ändras innan
driftsättning av Solcellsanläggningen. Elnätsföretaget är ensamt

ansvarigt för denna process och Voltify har ingen ersättnings-
skyldighet eller bär något ansvar vid dröjsmål av elproduktionen från

Solcellsanläggningen på grund av att elnätsföretaget ändrar el-
mätaren.

12.1.6 Voltify eller Voltifys underleverantörer kommer att bistå Kunden med
driftsättningen efter leverans.

13. Dokumentation och slutförande
13.1 Voltify kommer att lämna dokumentation om installationen till
Kunden. Dokumentation lämnas elektroniskt och innehåller bland
annat produktdatablad och användarmanualer.
13.2 Dokumentation om arbetets utförande upprättas av Voltifys
underleverantör för aktuellt projekt. Voltify vidarebefordra
dokumentationen om arbetets utförande till Kunden så snart detta är
möjligt. Observera att det är underleverantörens ansvar att se till att
dokumentationen om arbetets utförande upprättas.
13.3 Installationen av Solcellsanläggningen anses vara levererad efter
driftsättning och leverans av dokumentation. Kunden godkänner att
installationen ska anses vara färdig oh levererad efter driftsättning
och leverans av dokumentationen.

14. Fakturering och betalning
14.1 Om inget annat har överenskommits ska betalning ske i enlighet med

faktura utställd av Voltify till Kunden efter leverans av Solcells-
anläggningen.

14.2 Betalning ska vara Voltify tillhanda inom 10 dagar efter mottagandet
av fakturan.
14.3 Sker inte betalning i rätt tid har Voltify rätt att av Kunde, förutom
fakturabeloppet, fordra ränta enligt räntelagen (1975:635) från den i
fakturan angivna förfallodagen samt ersättning för de kostnader som
är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även kostnader för skriftlig

betalningspåminnelse samt kostnader för verkställighet av betalnings-
eller annan förpliktelse.

14.4 Slutförandet av installationen kan av ovan angivna skäl ske efter
Voltifys fakturering och fakturan ska i sådana fall betalas till fullo inom
angivet betalningsdatum. Observera att förfallodatum för betalning
kan vara innan Solcellsanläggningen är driftsatt och färdigt.
14.5 Kund som ansökt om finansiering av sin Solcellsanläggning ska
meddela Voltify om finansieringen inte blir godkänd.

15. Data och övervakning
15.1 För Solcellsanläggningens anslutning till internet krävs att Kunden har
Wifi-täckning där växelriktaren är installerad och att
underleverantören har fått tillgång till nätverkets namn och lösenord i
samband med installationen.
15.2 Om det saknas Wifi-täckning och signalens kvalitet är dålig ansvarar
Kunden för att Solcellsanläggningen har internetanslutning.
Observera att vissa växelriktare kräver Wifi för att kunna ansluta till
internet.
15.3 Det är Kundens ansvar att se till att internetanslutningen fungerar och
att växelriktaren har konfigurerats med korrekt lösenord. Voltify eller

Voltifys underleverantör ansvarar inte för felsökning av internet-
anslutningen.

15.4 Voltify bistår Kunden med registreringen av installationen på
växelriktartillverkarens internetportal. All insamling, lagring och
användning av data på tillverkarens portal regleras av de
bestämmelser och villkor som anges av respektive tillverkare. Alla
frågor kring insamling och lagring av produktionsdata och
personuppgifter avhandlas mellan tillverkaren och Kunden. Kunden
ska klart och tydligt meddela om Kunden inte vill att installationen
registreras på växelriktartillverkarens internetportal.
15.5 Voltify kan inte garantera att integrationen med växelriktaren och
tillverkares portal alltid fungerar som den ska. Kunden är införstådd
med att dataintegrationen, Voltifys App och Voltifys Min Sida när som
helst och utan föregående meddelande kan komma att ändras eller
stängas.
15.6 Kunden ger Voltify rätt att registrera anläggningen för solcellsel,
inklusive adressen för installationen på växelriktarens tillverkares
internetportal och att få tillgång till, ladda ner och lagra de data som
finns tillgängliga på internetportalen. Kunden ger också växelriktarens
tillverkares tillstånd att överföra de data som finns tillgängliga på
internetportalen till Voltify.
15.7 Övervakning av panelernas individuella prestandanivå ingår inte. Dock
kan vissa tillverkare erbjuda möjligheten.

16. Meddelande till Kundens försäkringsbolag
16.1 Kunden ansvarar för att Kundens försäkringsbolag meddelas om
installationen av Solcellsanläggningen på Kundens fastighet.

17. Systemvillkor
17.1 Solcellsanläggningen är balanserat mellan nominell likström hos
solcellspanelerna och växelström hos växelriktaren.
17.2 Anläggningens storlek och ström är anpassad till den nominella
likströmsproduktionen hos solcellspanelerna
17.3 Som en del av projekteringen kommer installatören att göra en
utvärdering för att kunna välja den optimala växelriktaren för
projektet. Eftersom de flesta växelriktare är effektivare vid högt
utnyttjande kommer växelriktaren i många fall att vara dimensionerad
för en något lägre kapacitet än det nominella likströmsvärdet hos alla

solcellspaneler tillsammans. Detta görs för att optimera anlägg-
ningens årliga energiproduktion och kan resultera i toppbelastnings-
utjämning (belastningsurkoppling) av energiproduktionen hos

Solcellsanläggningen under dagar när solen är som mest intensiv.

17.4 Ljud på grund av aerodynamisk påverkan eller ljud från Solcells-
anläggningens växelriktare kan förekomma.

18. Försäljning av överskottsel
18.1 Kunden äger den ström som produceras av Solcellsanläggningen.
Voltify ansvarar inte för försäljningen av överskottsel.

19. Marknadsföring och sociala media
19.1 Kunden ska ge sitt skriftliga godkännande till att Voltify får använda

fotografier av Kundens egendom, Solcellsanläggningen och installa-
tionsprocessen för marknadsföringsändamål inklusive exponering på sociala media får användas.

20. Garantier
20.1 Garanti på installationsarbete
20.1.1 10-års reklamationsrätt på arbete som utförs av Voltify
underleverantör. Reklamation ska meddelas skriftligen inom rimlig tid
efter att kunden upptäcker eller kan förväntas ha upptäckt ett fel.
20.1.2 Skada vållad av Voltifys underleverantör under gällande garantitid
kommer att repareras och/eller ersättas enligt dessa allmänna villkor.
20.1.3 Kunden ska snarast och inom rimlig tid meddela Voltify vid skada och
göra sitt bästa för att minimera följdverkningarna av skadan. Skada
som beror på att Kunden inte underrättat Voltify inom rimlig tid täcks
inte av garantin.
20.1.4 Garantiperioden börjar löpa så snart Solcellsanläggningen har
levererats.
20.1.5 Om arbete utförs av kund eller tredje part och inkräktar på det arbete
som utförs av Voltify underleverantör under garantiperioden ska detta
innebära att garantin blir ogiltig.

21. Produkt- och funktionsgaranti
21.1 Voltify lämnar 10 års produkt- och funktionsgaranti på alla produkter
som ingår i Solcellsanläggningen. Garantiperioden börjar löpa samma
dag som Solcellsanläggningen är levererad.
21.2 Voltify garanterar att anläggningen fungerar på avsett sätt under
garantiperioden, och är fri från eventuella tillverkningsfel, dolda fel
och brister. Voltifys garanti täcker inte fel och brister på grund av
omständigheter utanför Voltifys eller Voltifys underleverantörers
kontroll.
21.3 Voltifys funktionsgaranti täcker direkta och nödvändiga kostnader
som krävs för att återuppta anläggningens avsedda funktion. Voltify
har rätt att reparera eller ersätta produkter i Solcellsanläggningen som
är bristfälliga eller inte fungerar under garantiperioden.
21.4 Kunden ansvarar för alla tillkommande direkta kostnader gentemot
Voltify om Kunden framställer ett felaktigt garantikrav.
21.5 Om Kunden eller annan tredje part som inte är engagerad av Voltify
utför arbete på eller stör Solcellsanläggningen, kommer det att leda
till att Voltifys produkt- och funktionsgaranti blir ogiltig.
21.6 Varje produkt- och funktionsgaranti, utöver Voltifys garantier, som
beskrivs i dessa allmänna villkor – som erbjuds direkt från tillverkaren –
är en fråga mellan Kunden och tillverkaren. Observera att sådana
utökade garantier kan kräva att Kunden registrerar produkten i
enlighet med tillverkarens anvisningar.

22. Prestandagaranti
22.1 Voltify garanterar att Solcellsanläggningen producerar nominell
likström enligt produktspecifikation men lämnar ingen
energiproduktionsgaranti.
22.2 Den beräknade elproduktion som Voltify anger baseras på
anläggningens potential och tillgängliga databaser för solinstrålning,
klimatuppgifter och andra uppgifter om installationsplatsen. Den
faktiska energiproduktionen kommer att variera över tid och kan
påverkas av lokala väderförhållanden, skuggor från vegetationen,
angränsande byggnader eller andra omständigheter på platsen.
Skugga från byggnaden, angränsande byggnader, vegetation eller
liknande har inte tagits hänsyn till i beräkningarna.
22.3 Alla produkter är utsatta för slitage och åldrande vilket kan innebära
minskad energiprestanda och produktion med tiden. Med tiden kan
man förvänta sig minskningar av energiproduktionen på grund av
slitage och åldrande eller minskningar inom ramen för tillverkarens
uppgifter om maximal degradering av solcellerna.
22.4 När det gäller tillverkningsgarantier som lämnats direkt av tillverkaren
ska alla ärenden och frågor rörande den berörda garantin avhandlas
mellan Kunden och tillverkaren. Observera att sådan garanti kan kräva
att Kunden registrerar produkterna i enlighet med tillverkarens
anvisningar.

23. Skador och ersättning
23.1 Skada på Kundens egendom
23.1.1 Voltify ska iaktta rimlig aktsamhet när det gäller Kundens fastighet
och tillgångar i samband med installationen av Solcellsanläggningen.
Voltify förbinder sig att ersätta skada som uppstått på grund av
försumlighet från Voltifys underleverantörs sida.
23.1.2 Brutna takpannor, bucklor eller repor i takmaterialet, mindre åverkan
på Kundens egendom på grund av normala installationsaktiviteter,
åverkan på takstolar eller hål från spikar eller skruvar och/eller
förändringar av vattenavrinning eller snöbärighet är sådant som kan
inträffa och ska inte anses som skador på Kundens egendom.
23.1.3 När det gäller takplåt och eller takpanelplåt finns det risk för bucklor
vilket innebär att produktgarantin inte gäller. Voltify ansvarar inte för
skador efter garantins upphörande eller för bucklor i takpaneler.
23.1.4 Kunden ansvarar för löv- is- och snöröjning.
23.2 Skada på allmän egendom eller tredje parts egendom
23.2.1 Voltify ansvarar inte för skada som vållats på allmän eller tredje parts
egendom i samband med installationen av Solcellsanläggningen eller
följdverkningar av detta såvida inte skadorna vållats på grund av fel
eller försumlighet av Voltifys underleverantör.
23.3 Begränsning av ansvar
23.3.1 Voltify eller underleverantör ansvarar inte för skada som vållats på
Kundens egendom på grund av Kundens oaktsamhet eller därför att
denne inte följt dessa allmänna villkor.
23.3.2 Voltify och underleverantör ansvarar inte för skador som vållats på
grund av obehörigt tillträde till installationsplatsen eller område där
installationen utförs.
23.4 Reparation av skador
23.4.1 Skador eller fel vållade av Voltifys underleverantör för vilka Voltify
ansvarar kommer att repareras eller ersättas av Voltify.
23.4.2 Kunden ska snarast underrätta Voltify vid skada eller fel. Voltify
ansvarar inte för reparationer eller ersättningar av skador som Kunden
inte underrättat Voltify om inom rimlig tid efter det att Kunden
upptäckt skadorna.
23.4.3 Voltify förbinder sig att reparera eller ersätta felaktig utrustning eller
skador som vållats under installationen så snart det är möjligt och inom
rimlig tid efter Kundens meddelande.

24. Skadeersättning
24.1 Direkta förluster
24.1.1 Voltify ansvarar för Kundens direkta förluster på grund av försenad
leverans och brister. Med direkta förluster menas nödvändiga och
dokumenterade tilläggskostnader för Kunden som en följd av fel.
24.1.2 Voltify bär inget ansvar för direkta förluster om felet eller dröjsmålet
beror på omständigheter utanför Voltifys kontroll och vars
följdverkningar Voltify rimligen inte hade kunde förvänta sig att
behöva undvika eller åtgärda.
24.2 Indirekta förluster
24.2.1 Voltify ansvarar inte för indirekta förluster för Kund på grund av
försenad leverans och fel såvida inte förlusten beror på grov

försumlighet eller avsiktligt vållats av Voltify. Med indirekt förlust

menas bland annat förlust av vinst på grund av att Solcells-
anläggningen inte varit tillgängligt för användning som förväntat.

24.3 Produktionsförlust
24.3.1 Produktionsförlust kan inträffa om Solcellsanläggningen är ur drift
eller inte fungerar på grund av strömavbrott eller fel på elnätet. Voltify
lämnar ingen ersättning till Kunden för produktionsförlust på grund av
omständigheter som ligger utanför Voltifys kontroll inklusive fel som
vållats av det allmänna och/eller lokala elnätet.
24.4 Ansvarsfriskrivning

24.4.1 Solcellsanläggningen är inte Kundens huvudsakliga ström-
försörjningskälla. Voltify ansvarar därmed inte för förluster som direkt

eller indirekt orsakats av strömavbrott.
24.4.2 Allt arbete med Solcellsanläggningen ska utföras av auktoriserad
personal. Voltify är därför inte ansvarig för förluster som direkt eller
indirekt orsakas av bland annat reparationsarbeten och underhåll som
utförts av ej auktoriserad personal.

25. Avtalets uppsägning och tvist
25.1 Uppsägning och avbeställning och uppsägning från Kundens sida
25.1.1 Kunden kan säga upp avtalet utan betala någon avgift inom 14 dagar
efter datum för avtalets undertecknande.
25.1.2 Från dag 15 efter avtalets undertecknandekan Kunden säga upp
avtalet genom att betala en uppsägningsavgift på 8% av avtalets
totala värde för leverans.
25.1.3 Vid en prishöjning med mer än 5 % av det ursprungliga avtalspriset kan
Kunden, inom 14 dagar efter Voltifys meddelande, säga upp
leveransen utan att någon kostnad debiteras.

25.1.4 Kundens avbeställning ska göras skriftligen genom Voltifys upp-
sägningsformulär som tillhandahålls på begäran.

25.1.5 Om Kunden säger upp avtalet efter avtalad leveransdag ska Kunden
betala för allt arbete som utförts.
25.1.6 Om Kunden inte klarar av finansieringen av projektet ska denne ändå
betala uppsägningsavgiften till Voltify.
25.2 Avbeställning och uppsägning från Voltifys sida
25.2.1 Voltify kan avbeställa och säga upp installationen kostnadsfritt for
Voltify om Kunden inom 30 dagar efter kontraktets undertecknande
inte har lämnat nödvändig information om installationen till Voltify
eller Voltifys installationspartners. I sådana fall kan Voltify fakturera
Kunden en uppsägningsavgift på 5 % av det installationspris som anges
i kontraktet.
25.2.2 Voltify kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala
någon avgift om installationen inte kan genomföras på grund av
omständigheter som ligger utanför Voltifys kontroll – såsom saknade
godkännanden från lokala myndigheter eller ändrade nationella
lagkrav.
25.2.3 Voltify kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala
någon avgift om den inte kan utföras inom rimlig tid på grund av
förseningar av Kunden eller tredje parter anlitade av Kunden – såsom
att byggnaden inte är färdigställd, att det saknas ström på platsen etc.
25.2.4 Voltify kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala
någon avgift på grund av att Kunden har lämnat felaktig information
till Voltify eller Voltifys installationspartner. I sådant fall ska Kunden
betala ersättning för allt arbete som utförts och som inte kan
återställas.
25.2.5 Voltify kan avbeställa eller säga upp installationen utan att betala
någon avgift vid lokala villkor som allvarligt försvårar installationen
eller som kan innebära väsentligt ökade kostnader.
25.2.6 Voltify kan när som helst senarelägga eller avbeställa avtalet utan att
betala någon avgift vid begränsningar i leverantörskedjan utan att
betala någon avgift.

26. Avtalsöverlåtelse
26.1 Voltify har rätt att utan köparens samtycke helt eller delvis överlåta
eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa allmänna
villkor till annat bolag inom samma koncern eller till tredje part som
rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett
tillfredsställande sätt. Köparen har inte rätt att till annan helt eller
delvis överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt
avtalet.

27. Force Majeure
27.1 Voltify är inte skyldig att fullgöra avtalet om fullgörandet väsentligt
försvåras till följd av hinder som denne inte råder över. Som hinder
räknas krig, myndighetsbeslut, pandemi, störningar i allmänna
transportväsendet, extrema väderleksförhållanden eller annan
händelse av exceptionell karaktär som väsentligt inverkar på avtalets
fullgörande och som Voltify inte kunnat förutse och vars menliga
inverkan Voltify inte rimligen kunnat undanröja. Bestämmelsen
inbegriper försenad leverans till underleverantör av delar, varor eller
tjänster, om förseningen beror på omständigheter enligt ovan.
27.2 I händelse av force majeure från Voltifys sida senareläggs Voltifys
skyldigheter. Om force majeure pågår längre än sex månader har
Voltify rätt att skriftligen häva den del av avtalet som inte kan
fullgöras. Köparen behåller sina rättigheter i enlighet med avsnitt
Uppsägning och avbeställning och uppsägning från Kundens sida”.

28. Tvist och tillämplig lag
28.1 Tvist mellan Kund och Voltify ska göras upp i godo mellan parterna.
Om detta inte är möjligt kan endera parten hänskjuta tvisten till
domstol inom Stockholm tingsrätts jurisdiktionsområde. När det gäller
privatkunder gäller inte kravet på jurisdiktionsområde.

Skriv till oss så återkommer vi till dig

Genom att skicka detta medelande accepterar du integritetspolicyn.

Investera i solceller idag

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig med en offert