010-500 81 00

FAQ

Vanliga frågor och svar.

Få har ännu förstått hur pass bra investering solpaneler egentligen är. En solcellsanläggning har inga rörliga kostnader för bränsle eller dylikt (solskenet är ju gratis!) och vanligen krävs ingen service eller underhåll av solcellerna. Det är självklart att det är lönsamt för miljön men, rent ekonomiskt ger en solsystemsinvestering en årlig ROI (return on investment) på cirka 8.5-12.5% vilket till och med för finansvärlden elit räknas som riktigt bra. Återbetalningsperioden varierar efter förutsättning och mellan systemen men i genomsnitt så ligger den på 6-10 år.

Intäkterna består av följande delar:

 • Solenergin du använder själv. Din produktion minskar ditt elköp och därmed dina elkostnader. Enkelt sagt en besparing av samma värde som den rörliga delen av kostnaden för köpt el.
 • Överkott av solenergi. Den solenergi du inte själv förbrukar säljer du till ditt elbolag eller elhandelsbolag. De flesta stora elbolag köper el från mikroproducenter. Pris och villkor varierar men det blir allt vanligare att elbolagen erbjuder ett pris som motsvarar det rörliga priset på el (spotpriset) eller mer. Överskottselen ger också rätt till så kallad nätnytta. Nätnytta är en ersättning från elnätsföretaget för att du matar ut el på elnätet. Ersättningen varierar men ligger oftast omkring 3-5 öre/kWh. Utöver detta ger överskottselen också rätt till skattereduktion, 60 öre/kWh.
Läs mer om skattereduktionen i avsnittet “Försäljning och skattereduktion” under “Solenergi” här i vår FAQ.
Efter 25 år har genomsnittsvillan genererat en vinst, efter alla kostnader, om cirka 180 000 kronor. Fantastiskt!

 

 • Solenergi ger rätt till elcertifikat. Elcertifikat utfärdas för varje kWh du producerar. Värdet av elcertifikat varierar men har historiskt legat omkring 10-20 öre/kWh. Det går att få elcertifikat för hela produktionen av solel från anläggningen, men för små anläggningar är det oftast bara aktuellt med elcertifikat för överskottsproduktion då en smartare energimätare krävs för kunna logga hela produktionen och inte bara det som passerar energimätaren.
#Elcertifikat #Investering #Överskottsel

En solpanels effekt varierar främst beroende på typ, fabrikat och storlek. Vanligaste måtten för en solpanel är drygt 1 x 1,6 meter. Den specificerade effekten ligger vanligtvis någonstans mellan 270 och 330W.

Det finns sedan många faktorer som påverkar ett solenergisystems verkningsgrad. Exempel på faktorer är geografiskt läge, panelernas vinkel och i vilket väderstreck panelerna monteras. Kan man därför inte säga att t.ex ett solenergisystem på 10kW system skall generera si och så många kWh per år.


Vi erbjuder dig helt gratis en exakt beräkning på hur ditt solenergisystem skulle kunna se ut. Be om en skräddarsydd offert. Fyll i kontaktformuläret eller chatta med oss nu direkt!

#Mått #Effekt #Verkningsgrad

Under vintern tar panelerna emot mindre sol i och med färre soltimmar per dygn.
Tvärt emot vad många tror har Sverige bra förutsättningar för solceller även om vintern är lång. Instrålningen är cirka 1 000 kWh per kvadratmeter. Det är ungefär lika mycket solinstrålning som i centrala Europa. För att solceller ska generera energi behövs inte starkt solljus eller värme. Vanligt dagsljus, även en molnig dag, räcker för att generera energi.

Solcellers verkningsgrad är högre vid lägre temperaturer. Det norska forskningsinstitutet SINTEF m.fl. har konstaterat att svalare klimat påverkar solceller positivt, eftersom cellerna får en bättre arbetstemperatur.

#Solceller #Vinter #Temperatur

Leveranstiden varierar beroende på vart i landet installationen skall genomföras. Generellt sett har vi en längre väntetid i norra Sverige. Leveranstiden är cirka fem veckor. Våra installationspartners är certifierade och noggranna. Väl på plats tar arbetet för en villa en till två dagar i anspråk att slutföra. För en lantbruksfastighet eller kommersiell fastighet tar arbetet i snitt 2-10 dagar i anspråk att slutföra. 

När snön lägger sig på panelerna begränsas produktionen från solpanelerna något. Dock så är panelerna väldigt hala vilket innebär att snö lätt glider av panelerna. Panelerna genererar dessutom lite värme när solen är uppe vilket även det kommer hjälpa till med att bli av med snön.

Efter konsultation med en av våra medarbetare dimensionerar vi ett skräddarsytt system för er fastighet. Vi tar sedan hand om hela processen, om du så önskar.

Samtliga variabler som till exempel geografiskt läge, skuggning, typ av tak, er konsumtion mm. tas hänsyn till. Vi hjälper er även med samtliga ansökningar för nödvändiga tillstånd och bidrag. Installationen utförs sedan av våra egna noga utvalda samarbetspartner utbildade och certifierade med kvalitet och långsiktighet som absoluta prioritet.
Enkelt sagt, vi sköter allt, om du så önskar. Du som kund ges en kontaktpunkt som ni alltid kan vända er till, vad det än gäller under leveransen.

Den el som ni inte själva använder, överskottet, matas ut på elnätet. Den elen får ni betalt för. Dessutom ges alla s.k. mikroproducenter en skattereduktion på 60 öre per kWh som matas in på elnätet. Dock max 18 000 kr per år. Skattereduktionen gäller alla producenter som har en säkring på 63A eller mindre, och på all el som säljs upp till den egna konsumtionen. Maximalt 30 000 kWh per år.
Skattereduktionen kommer färdigtryckt på den årliga inkomstdeklarationen. Utöver detta utfärdar energimyndigheten elcertifikat på den sålda elen eftersom den är förnyelsebar samt en nätnytta då den produceras lokalt och därmed minskar energiförlusterna i det närliggande nätet.
Utöver detta tilldelas du elcertifikat för varje producerad kWh. Dessa säljs också. Priset på såld el och sålda elcertifikat varierar dag för dag med marknaden, precis som för köpt el.

Om du producerar 11 000 kWh men endast konsumerar 10 000 kWh ett visst år så har du rätt till skattereduktion på 10 000*0,6 = 6000 kr. Hur mycket du tjänar på den sålda elen och hur många certifikat du tilldelas räknas på hur mycket du faktiskt skickar ut på nätet.

Du kan läsa mer om försäljning av överskottsel och försäljning av elcertifikat under “Solceller som investering” här i vår FAQ.

#Överskottsel #Elcertifikat #Skattereduktion

Pris på solceller har sjunkit kraftigt de senaste 15 åren. Mellan åren 2008 och 2012 skedde den största prisminskningen. Pris på solcellsmoduler sjönk då i snitt med 80%. Största anledningen till den stora prisminskningen var att produktionstakten för solceller ökade. De började produceras storskaligt, främst i Kina.
Solcellstekniken utvecklas fortfarande och priser går fortfarande ner. Dock inte alls i samma takt som då. Marknaden har mognat. Priset för en nyckelfärdig solcellsanläggning är t.ex. en fjärdedel av vad det var 2010 samtidigt som priset inte sjönk alls 2018 till 2019. Likaså sänks de statliga stöden i takt med att marknaden stabiliseras. 2019 motsvarade stödet 60% av investeringen. Nu är de nere på 20%.

Vad en anläggning kostar varierar beroende på vilken typ av paneler man önskar, vilken kringutrustning som krävs samt hur stort systemet skall vara. Vi erbjuder dig helt gratis en exakt beräkning på hur ditt solenergisystem skulle kunna se ut. Be om en skräddarsydd offert. Fyll i kontaktformuläret eller chatta med oss nu direkt!

#Offert #Pris #Investeringsstöd

I princip alla kan installera någon form av solsystem på sitt tak. Beroende på typ av tak går man tillväga på olika sätt. Solsystemets effektivitet varierar beroende på takets riktning, lutning samt eventuell skuggning. Optimalt är att montera på tak som är riktade mot söder och har en lutning på ca 35 grader, men i verkligheten så har få tak dessa förutsättningar. Tak som vetter mot sydväst eller sydost tappar ca 5 procent verkningsgrad. Lutningen påverkar mindre, enbart ett par procent. Tak som inte har optimal lutning eller riktning ger fortfarande med råge en miljösmart och lönsam investering.

#Effektivitet #Solceller #Väderstreck

 
Solceller på plåttak
På plåttak används ett monteringssystem där man med hjälp av klamrar fäster skensystemet på taket. Beroende på om det är ett korrugerat plåttak eller ett falsat plåttak så ser lösningen lite annorlunda ut, men principen är i stort densamma.
Solpanelerna fungerar lite som ett extra skydd för plåttaket.

#Plåttak #Solceller #Falsad #Trapets

 

Solceller på papptak
Vanligast på papptak är att man använder sig av montagesystem och ballast. Montagesystemen ser olika ut beroende på hur panelerna skall ligga. Skall panelerna monteras i rader mot syd används en typ av system. Om panelerna skall monteras mot varandra öst/väst används en annan montagesystem.
Om taket har vinkel kan speciella fästen behövas. Våra installatörer ser till att fästningen av dessa genomförs på ett korrekt sett, för att bibehålla tätskiktsgarantin.

#Papptak #Solceller #Ballastsystem #Montagesystem

 

Solceller på betongpannor
Det går alldeles utmärkt att installera solceller på tak med betongpannor. Ett skensystem fästs i speciellt utformade krokar som skruvas fast i takstolarna. Ibland behöver ett antal av pannorna fräsas ur för att ge kroken plats men oftast krävs ej det momentet och krokarna sticker då ut i glipan mellan pannorna.

#Betongpannor #Solceller #Enkupiga #Tvåkupiga
 
Solceller på tegelpannor
Monteringen går i princip till på samma sätt som på betongpannor. Pannor av tegel är dock något skörare än pannor av betong, så om taket är äldre byter vi hellre ut de pannor som sitter i vägen för fästkrokarna istället för att fräsa ur den gamla pannan riskera att denna sedan efter tid spricker.

#Tegelpannor #Solceller #Enkupiga #Tvåkupiga
Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag i plan- och bygglagen (PBL), från krav på bygglov för solpaneler .

Följande kriterier ska vara uppfyllda för att en solsystemsinstallation skall vara bygglovsbefriad: -Installationen följer byggnadens form.

-Panelerna monteras utanpå en byggnads taktäckningsmaterial eller fasad.
-Installationen utförs på byggnad eller inom bebyggelseområde som är särskilt värdefullt.
-Bygglov krävs enligt detaljplan för området. Reglerna kan variera beroende på kommun.
Så sammanfattat kan vi säga att bygglov normalt sett inte krävs så länge solcellsmodulerna placeras direkt på taket och i samma lutning.

Ring, chatta med oss eller fyll i kontaktformuläret. Detta är något vi kan hjälpa dig kontrollera.

#Bygglov #Solceller #Regler

Leveranstiden varierar beroende på vart i landet installationen skall genomföras. Generellt sett har vi en längre väntetid i norra Sverige. Leveranstiden är cirka fem veckor. Våra installationspartners är certifierade och noggranna. Väl på plats tar arbetet för en villa en till två dagar i anspråk att slutföra. För en lantbruksfastighet eller kommersiell fastighet tar arbetet i snitt 2-10 dagar i anspråk att slutföra. 

Vi ansluter våra anläggningar på 3-faser.

För att öka produktionen av förnyelsebar energi har Energimyndigheten skapat en rad incitament. Ett sådant är elcertifikatsystemet, där producenter tilldelas ett certifikat för varje producerad megawattimme (mWh) utmatad på nätet.

Certifikaten kan säljas. De som köper elcertifikat är energiproducenter vars produktion helt eller delvis kommer från icke förnyelsebara källor. Elcertifikatens värde varierar med utbud och efterfrågan. Under juni månad 2019 kostade ett elcertifikat i snitt 57,52 kronor.

Detta är en mycket viktig fråga som vi på Voltify tar på högsta allvar och som vi ser som avgörande för en sund solcellsmarknad i Sverige. Svaret är nej, vem som helst får inte installera solceller.

Så fort som en solpanel träffas av solljus börjar den producera el. Beroende på vilken typ av installerat system vi talar om kan solpanelerna när de kopplas samman skapa t.ex. farlig ström eller riskera kortslutning. Dessutom installeras panelerna oftast på taket, vilket innebär fallrisk. Det finns regler för hur man skall hantera dessa risker.
Därför bör och måste solcellsanläggningar i Sverige installeras av utbildad personal och av ett företag med rätt behörigheter. Alla företag som installerar solceller måste ha ett s.k. egenkontrollprogram anmält hos Elsäkerhetsverket.

Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Voltify AB. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Voltify AB:s verksamhet. Du kan läsa vår integritetspolicy här.

Varje företag har olika förutsättningar och genom en förundersökning tar vi reda på er avkastning. En solcellsanläggning har inga rörliga kostnader för bränsle eller dylikt (solskenet är ju gratis!) och vanligen krävs ingen service eller underhåll av solcellerna. Det är självklart att det är lönsamt för miljön men, rent ekonomiskt ger en solsystemsinvestering en årlig ROI (return on investment) på cirka 8.5-12.5% vilket till och med för finansvärlden elit räknas som riktigt bra. Återbetalningsperioden varierar efter förutsättning och mellan systemen men i genomsnitt så ligger den på 6-10 år.

Intäkterna består av följande delar:

 • Solenergin du använder själv. Din produktion minskar ditt elköp och därmed dina elkostnader. Enkelt sagt en besparing av samma värde som den rörliga delen av kostnaden för köpt el.
 • Överkott av solenergi. Den solenergi du inte själv förbrukar säljer du till ditt elbolag eller elhandelsbolag. De flesta stora elbolag köper el från mikroproducenter. Pris och villkor varierar men det blir allt vanligare att elbolagen erbjuder ett pris som motsvarar det rörliga priset på el (spotpriset) eller mer. Överskottselen ger också rätt till så kallad nätnytta. Nätnytta är en ersättning från elnätsföretaget för att du matar ut el på elnätet. Ersättningen varierar men ligger oftast omkring 3-5 öre/kWh. Utöver detta ger överskottselen också rätt till skattereduktion, 60 öre/kWh. Läs mer om skattereduktionen i avsnittet “Försäljning och skattereduktion” under “Solenergi” här i vår FAQ. Efter 25 år har genomsnittsvillan genererat en vinst, efter alla kostnader, om cirka 180 000 kronor. Fantastiskt! Vi på Voltify, genom någon av våra partners, hjälper dig få ditt överskottet sålt. Ring eller hör av dig i chatten så berättar vi mer!
 • Solenergi ger rätt till elcertifikat. Elcertifikat utfärdas för varje kWh du producerar. Värdet av elcertifikat varierar men har historiskt legat omkring 10-20 öre/kWh. Det går att få elcertifikat för hela produktionen av solel från anläggningen, men för små anläggningar är det oftast bara aktuellt med elcertifikat för överskottsproduktion då en smartare energimätare krävs för kunna logga hela produktionen och inte bara det som passerar energimätaren.


Kontakta oss så kikar vi närmare på just era förutsättningar!

Att installera så mycket taket eller marken tillåter är inte alltid mest lönsamt.

Vi erbjuder samtliga våra företagskunder:
 • Professionell rådgivning
 • Hårdvara från branschens mest kända varumärken
 • Branschens bästa villkor och garantier
 • Leverans, montering och installation
 • Driftsättning och kontroll av systemet
 • Uppföljning av solelsproduktion via webbsida eller mobilapp


Ring oss eller skicka in ett kontaktformulär så låter vi en av våra rådgivare tar reda på hur mycket som är anpassligt för ert företag.

Bostadsrättsföreningar och företag har möjlighet att få solcellsstödet. Samma villkor gäller och stödet ligger, precis som för privatpersoner, på 20% av solsystemets totalkostnad inklusive alla installationskostnader. Givetvis hjälper vi er med denna ansökan.

Grundregeln är att momsavdraget ska fördelas och den del som används för privat bruk inte berättigar till momsavdrag. För att momsen ska vara fullt avdragsgill krävs att hela produktionen används i näringsverksamheten. Momsmässigt är det ingen skillnad om solpanelen sitter på bostadshuset eller på ekonomibyggnaden.

Oftast har de boende i en förening egna, separata, elavtal för hushållselen.
Det finns två scenarion:
 • Föreningen har ett separat elabonnemang för den gemensamma elen (d.v.s. el som används i gemensamhetsutrymmen såsom tvättstugor, hissar och korridorer) och de boende har egna elavtal för sin hushållsel. Om man har detta upplägg dimensioneras solcellsanläggningen enbart efter den gemensamma elanvändningen, inte de boendes hushållsel.
 • Föreningen har ett gemensamt elabonnemang som inkluderar både föreningens gemensamma el och bostadsrättsinnehavarnas hushållsel. Detta upplägg innebär att man kan installera en större (och därmed mer kostnadseffektiv) solcellsanläggning, dimensionerad efter den totala elanvändningen i fastigheten. I det senaste avsnittet av Sveriges Radios program Plånboken, handlade ett av inslagen om gemensam el. Bland annat togs det upp att den typen av lösning ofta innebär sänkta elkostnader. Mellan 1000 till 2000 kronor årligen per medlem. Vi hjälper dig gärna med denna förändring.

Skriv till oss så återkommer vi till dig

Genom att skicka detta medelande accepterar du integritetspolicyn.

Investera i solceller idag

Fyll i uppgifterna nedan så återkommer vi till dig med en offert